FUNDUSZE INWESTYCYJNE SANTANDER

Atrakcyjne warunki i elastyczna oferta.

Funduszami inwestycyjnymi Santander zarządza Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - jedno z największych i najbardziej doświadczonych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Santander TFI S.A. posiada 20-letnie doświadczenie w zarzadzaniu funduszami oraz blisko 150 tys. klientów. W ofercie Towarzystwa znajduje się 29 subfunduszy zróżnicowanych pod kątem klas aktywów, sugerowanego czasu inwestycji oraz poziomu zysku i ryzyka, dostępnych w ramach w dwóch funduszy parasolowych: Santander FIO i Santander Prestiż SFIO.

Dzięki szerokiej gamie subfunduszy realizujących zróżnicowane strategie inwestycyjne, posiadamy ofertę dla klientów, dla których istotna jest stabilność inwestycji i niskie ryzyko, jak i tych, którzy oczekują atrakcyjnych wyników i są jednocześnie gotowi zaakceptować wyższe ryzyko inwestycyjne.

Wybierając Fundusze inwestycyjne Santander powierzasz swoje pieniądze zespołowi wysokiej klasy specjalistów, analizujących rynki finansowe i dbających o odpowiedni dobór inwestycji – zgodny ze strategią wybranego przez Ciebie subfunduszu.

Sprawdź nowe subfundusze Santander i inwestuj, jak chcesz.

  • Nowe rynki

  • Większe możliwości dywersyfikacji

  • Swoboda inwestowania

Nowe rynki - Rozszerz zakres swoich inwestycji na nowe obszary

Większe możliwości dywersyfikacji - Dopasuj portfel subfunduszy do Twoich oczekiwań

Swoboda inwestowania - Inwestuj wygodnie bez wychodzenia z domu, dzięki Santander online

 

Nowość – gotowe strategie inwestycyjne:

Sprawdź pozostałe nowe subfundusze:

Szczegóły oferty są dostępne w Santander internet, w zakładce FUNDUSZE SANTANDER, na stronie SantanderTFI.pl oraz u doradców klienta zgodnie z przyjętymi przez Santander Bank Polska S.A. zasadami sprzedaży.

Sprawdź pełną ofertę Funduszy Santander

JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ W FUNDUSZE SANTANDER?

ODWIEDŹ DOWOLNĄ PLACÓWKĘ SANTANDER BANK POLSKA

Doradca przedstawi szczegóły oferty, poinformuje o niezbędnych dokumentach i przygotuje formularze odpowiednich zleceń

Pokaż mapę placówek

ZALOGUJ SIĘ DO SANTANDER ONLINE

Jeśli posiadasz dowolne konto osobiste prowadzone przez Santander Bank Polska, logując się do serwisu Santander online zyskujesz:

  1. całodobowy dostęp do oferty funduszy Santander i składania zleceń,
  2. możliwość śledzenia na wykresach stanu swoich inwestycji,
  3. dostęp do aktualnych notowań subfunduszy,
  4. szczegółowe informacje o funduszach Santander,
ZALOGUJ SIĘ

Nie masz jeszcze dostępu do Santander online? Możesz sprawdzić dostępne funkcje zakładki FUNDUSZE SANTANDER bez konieczności logowania.

Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z Bankiem stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin dostępny tutaj). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na SantanderTFI.pl. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabelach opłat zamieszczonych na stronie SantanderTFI.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.