Wersja polska | English version

AMBASADY SELECT

Ponad 40 oddziałów w głównych miastach, w których znajduje się siedziba Grupy Santander; w Polsce ambasady zlokalizowane są w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu;

Klienci są traktowani zgodnie z przywilejami dostępnymi dla Klientów Santander Select niezależnie od tego gdzie się znajdują

W Ambasadach Select oferujemy:

 • Wsparcie w języku angielskim, gdy przebywasz za granicą
 • Kontakt telefoniczny z Select Contact Centre (Linia Select) w Twoim kraju
 • Darmowy dostęp do internetu
 • Wyodrębnione strefy spotkań z klientami
 • Wymianę walut

Wyszukiwarka oddzialów i bankomatów Global Branch & ATM Locator

SELECT ID

Pomagamy Klientom Santander Select w nawiązaniu relacji z nowym Bankiem z Grupy w przypadku przeprowadzki za granicę. W tym zakresie:

 • umożliwiamy przeniesienie statusu Klienta Santander Select między Bankami Grupy w momencie zmiany kraju zamieszkania klienta
 • na pisemny wniosek klienta, Bank wysyła informacje o kliencie do innego Banku Grupy wskazanego przez klienta. Bank udostępnia klientowi informacje nt. wymogów odnośnie otwarcia rachunku w kraju docelowym, przekazuje historię kredytową klienta i informację o segmencie Santander Select
 • wszelka dokumentacja podpisywana przez klienta jest dostosowana do wymogów polskiego prawa
 • przebywając poza granicami kraju będziesz mógł liczyć na wsparcie doradcy Select lub menedżera SELECT przy otwieraniu konta, karty debetowej oraz innych produktów* w ofercie Santander Select

KARTA DEBETOWA – VISA VIP

Powiązana z Kontem VIP karta debetowa VISA® VIP pozwala w sposób wygodny korzystać ze środków zgromadzonych na koncie osobistym

Korzyści:

 • Brak opłaty miesięcznej za kartę
 • bogaty Pakiet Ubezpieczeń Finansowych - Pewne Pieniądze - może zapewnić m.in.:
  • ochronę w wypadku nieuprawnionego użycia karty, utraty gotówki pobranej z bankomatu,
  • zwrot różnicy w cenie pomiędzy towarem zakupionym kartą, a takim samym lecz tańszym, w przypadku gdy różnica w cenie wynosi więcej niż 200 zł i powstała w ciągu 30 dni od dnia zakupu,
  • ochronę towarów za które zapłacono kartą, jeśli zostały zniszczone lub skradzione w terminie 30 dni od daty zakupu.
 • Santander Bank Polska nie pobiera opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą kartą VISA VIP. W przypadku wypłaty kartą waluty innej niż waluta rachunku naliczana jest opłata za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8%.
 • Chargeback - możliwość przekazania sprzedawcy za pośrednictwem Santander Bank Polska żądania zwrotu środków za towar lub usługę, który nie spełnia warunków umowy , a za który zapłacono kartą
 • Cash Back czyli wypłata gotówki do 300 złotych w sklepie podczas płatności Karta VISA VIP i zgromadzone na niej środki chronione są przez usługę 3-D Secure.

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczenia do kart kredytowych mają na celu zapewnienie tobie i twojej rodzinie spokoju ducha i bezpieczeństwa podczas podróży.

Ubezpieczenia „Assistance Platinum” oraz „Ubezpieczenie podróżne World MasterCard” dostępne tylko dla posiadaczy kart kredytowych VISA Platinum oraz World MasterCard

PRIORYTETOWE USŁUGI DLA KARTY KREDYTOWEJ

Priorytetowe usługi dla karty kredytowej W przypadku utraty karty kredytowej za granicą Klienci Santander Select zostaną potraktowani indywidualnie. Nowa karta zostanie przygotowana z pierwszeństwem i wysłana bezpośrednio do miejsca wskazanego przez klienta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bank Santander wspiera lokalne inicjatywy, które promują edukację w społecznościach najuboższych. Naszym celem jest pomoc w osiągnieciu powszechnie dostępnej edukacji, które wyrównuje szanse i sprzyja zrównoważonemu wzrostowi populacji.

DORADCA EDUKACYJNY

Santander Select oferuje informacje i narzędzia, które pomogą w rozwoju akademickim i zawodowym Twoim oraz Twoich bliskich.

Co oferujemy:

 • doradztwo zawodowe
 • Informacje o ośrodkach akademickich, uniwersytetach
 • dostęp do stypendiów
 • oferty pracy
 • kursy językowe

CENTRUM KONTAKTU 24/7

Bank contact centre:
Telefon: +48 61 81 19999*
Obsługa w języku angielskim dostępna od poniedziałku do piątku od 8 do 20
Dla Klientów Santander Select
Telefon +48 61 885 86 00*
Obsługa w języku angielskim dostępna od poniedziałku do piątku od 10 do 18

Pytania ogólne: contact@santander.pl

Opłata zgodnie z taryfą danego operatora

*Szczegóły oferty Santander Bank Polska, informacje o opłatach prowizjach i oprocentowaniu dostępne są na santander.pl

"SELECT" EMBASSIES

Over 40 branches in the main cities of Santander Group; in Poland the embassies are located in Warsaw, Poznań and Wrocław;

The Customers are treated as VIP customers regardless of their location.

Services availbale in Embassies ”Select”:

 • English language support abroad
 • Phone contact with Select Contact Centre (Affluent Customers Service Centre) in your country
 • Free access to the Internet
 • Selected areas for meetings with customers
 • Currency exchange

Global Branch & ATM Locator

Details

SELECT ID

We assist VIP customers in establishing their relationship with a new Bank from the Group in case of their moving abroad. This involves:

 • Transfering VIP customer status between the Group banks when moving abroad
 • At the Customer's written request, the Bank sends information about the Customer to a different bank indicated by the Customer. The Bank provides the Customer with information about account opening requirements in the target country, passes the Customer’s credit history along with information about VIP segment
 • All documents signed by the Customer meet the requirements of the Polish law
 • When abroad, you may count on the VIP advisor or SELECT manager support when opening the account, debit card or other products *

*Detailed information about Santander offer, information about fees and interest rates is available at santander.pl

Details

DEBIT CARD – VISA VIP

Debit card VISA® VIP assigned to your VIP account enables your comfortable access to your funds deposited in personal account.

Advantages:

 • No monthly card fee
 • Comprehensive Package of Financial Insurance – Safe Money – providing, among others, the following services:
  • Protection in case of unauthorised card use or loss of cash withdrawn from ATM,
  • Return of difference between the price of product purchased with a card and the same product yet cheaper if the difference exceeds PLN 200 and occured within 30 days of the purchase,
  • Protection of goods paid for with a card if they had been damaged or stolen within 30 days of purchase date.
 • Bank Zachodni WBK collects no fees for cash withdrawal from all ATMs in Poland and abroad with VISA VIP card. In case of cash withdrawal in different currency than the account currency a currency conversion fee of 2.8% is charged.
 • Chargeback – option to provide the seller (via Bank Zachodni WBK) with a demand for return of funds for goods or services paid for with the card not meeting the contractual requirements
 • Cash Back, i.e. cash withdrawal of up to PLN 300 in a shop when making payments with VISA VIP card with funds deposited in the card protected by 3-D Secure service.

INSURANCE COVER

The purpose of credit card insurance is to ensure peace of mind and safety for you and your family when travelling.

”Assistance Platinum” and ”World MasterCard Travel Insurance” insurance is available to credit card holders VISA Platinum and World MasterCard

Details

PRIORITY CREDIT CARD SERVICES

Priority credit card services. In case of credit card loss abroad, VIP customers will be treated on an individual basis. New card will be prepared as a priority and sent directly to the place indicated by the customer.

Details

SOCIAL RESPONSIBILITY

Banco Santander supports local initiatives that promote the childhood education in the most disadvantaged communities. Our goal is to contribute to the attainment of universal education that allows equal opportunities and fosters the sustainable growth of populations.

Find out more about our projects in various countries.

EDUATIONAL ADVISOR

Santander Select provides you and your loved ones with information and tools that will help you in academic and professional development.

Our offer:

 • Vocational guidance
 • Information about universities and academic centres
 • Access to scholarships
 • Job offers
 • Language training

This offer is not available yet

CONTACT CENTRE 24/7

Bank contact centre:
Phone number: +48 61 81 19999*
Service in English available from Monday to Friday from 8a.m. to 8p.m.
For VIP Customers
Phone number: +48 61 885 86 00*
Service in English aavailable from Monday to Friday from 10a.m. to 6 p.m.

General questions: contact@santander.pl

Fee as per operator’s tarriff

*For detailed Santander offer, information about fees and interest rate go to: santander.pl